اعضای دوره پنجم شورای شهر

بازه زمانی 1396-1400

آقای علی بیگدلی

آقای رضا رحیم‌لو

آقای شیخ محمد رضایی

آقای جلال جوادی

آقای مهدی دیال‌آبادی

آقای مهدی حسن‌پور

آقای محسن نانکلی

آقای داوود ملایی