پیشنهادات و نظرات مردمی

شورای اسلامی شهر اقبالیه همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان است و به آن ارج می نهد.