افزایش 15 % کرایه تاکسی خطی ، مینی بوس ها و آژانس ها

لایحه شماره 2067/402 مورخ 08/07/1402 موضوع افزایش  15 % کرایه تاکسی خطی ، مینی بوس ها و آژانس های تحت نظارت در سال 1402 برای 6 ماهه دوم سال به دلیل کم بودن مسافر و پائین بودن درآمد ،  تاکسی خطی  از 000/70 ریال به 000/85 ریال ، مینی بوس از 000/50 ریال به 000/60 ریال و آژانس ها طبق لیست پیوستی   ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .