تسریع پروژه‌ی توسعه دفتر امام جمعه

لایحه شماره 402/12982 مورخ 1402/08/21 پروژه ای تحت عنوان توسعه دفتر امام جمعه با ردیف 6060202 بودجه سال جاری با اعتبار برآوردی 6/215/741/454 ریال تعریف و از طریق استعلام بهاء به پیمانکار واجدالشرایط واگذارواجرانماید ، با عنایت به اینکه فصل کاری رو به اتمام است و دفتر امام جمعه وجود ندارد جهت تسریع بصورت ترک تشریفات و امانی انجام گیرد  . درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .