تصویب مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران 

لایحه شماره 402/11211 مورخ 1402/07/20 موضوع  مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران  ، پیشنهاد تقسیط پرداخت بهای اراضی به صورت 50 % نقدی و ما بقی بها در چهار قسط چهار ماهه جهت ترغیب مزایده گذاران جهت شرکت در این فرایند در کمیته تخصصی درآمد و املاک شهرداری  ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .