حسابرسی فی مابین شهرداری و موسسه حسابرسی قواعد ( حسابداران رسمی )

لایحه شماره 7497/402 مورخ 17/04/402 موضوع قرار داد حسابرسی فی مابین شهرداری و موسسه حسابرسی قواعد ( حسابداران رسمی ) ، طبق مفاد بند ج ماده 24 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 ، پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال از محل ردیف 120211 بودجه سال جاری تحت عنوان ( حسابرسی )  ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .

در جلسه فوق انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های داخلی شورا برگزار و آقای رضا رحیم لو به عنوان ریاست کمیسیون های حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی و آقای خیراله بیگدلو به عنوان ریاست کمیسیون های برنامه و بودجه ، عمرانی و شهرسازی انتخاب شدند ، در جلسه مطرح و تصویب شد . طبق ضوابط اقدام گردد .