خرید یک دستگاه شاسی فوتون 6 تن طرح جدید

لایحه شماره 8247/402 مورخ 30/05/402  خرید یک دستگاه شاسی فوتون 6 تن طرح جدید M4 به همراه تجهیزات حمل زباله هاپردار قابل نصب روی شاسی 6 تن به قیمت برآورد مبلغ 24/100/000/000 ریال ( برابر پیش فاکتور پیوست ) از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از محل اعتبارات ردیف 3030101 بودجه عمرانی سال جاری ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .