فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در منطقه باغ عمران

لایحه شماره 7543/402 مورخ 18/05/402  موضوع فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در منطقه باغ عمران ( قطعات 1و2و3و4و1724و1725و1726و1727 ) جهت پرداخت دیون عمرانی بابت آماده سازی اراضی باغ عمران با قیمت کارشناس رسمی دادگستری ( پیوستی ) از طریق مزایده عمومی  ، در جلسه مطرح و تصویب شد . طبق ضوابط اقدام گردد .