مزایده تمدید قرارداد دکه های سطح  شهر

لایحه شماره 402/11673 مورخ 1402/07/29 با موضوع مزایده تمدید قرارداد دکه های سطح  شهر با نامه شماره 507/6/ش مورخ 1402/03/29 با توجه به درخواست متصدیان به شماره نامه 238/6/ش مورخ 1402/02/18  ، با قیمت گذاری کارشناس رسمی محترم دادگستری از طریق مزایده  ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .