موضوع راه اندازی سامانه مودیان جهت خریدهای کارپردازی

لایحه شماره 10850/402 مورخ 15/07/1402 موضوع راه اندازی سامانه مودیان جهت خریدهای کارپردازی که ملزم به ارائه شناسه شهرداری بوده ، نیاز به افتتاح حساب و تحصیص کارت تنخواه نزد بانک ملی شعبه اقبالیه ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .