کمک به بسیج سیدالشهداء اقبالیه در راستای برنامه های فرهنگی تربیتی و تفریحی 

لایحه شماره 402/12887 مورخ 1402/08/20 کمک به بسیج سیدالشهداء اقبالیه در راستای برنامه های فرهنگی تربیتی و تفریحی  پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال از محل ردیف شماره 1150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی )  . درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .