کمک به دبستان دخترانه شهدای بانک ملی شهر اقبالیه جهت برگزاری مراسم جشن تکلیف

لایحه شماره 17667,402 مورخ 10,11,1402 به پیوست تصویر درخواست مدیریت دبستان دخترانه شهدای بانک ملی شهر اقبالیه موضوع پرداخت مبلغ 30000000ریال از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی ) جهت برگزاری مراسم جشن تکلیف  ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .