کمک به هیات پرورش اندام شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11173 مورخ 1402/07/20 پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به هیات پرورش اندام شهر اقبالیه جهت برگزاری مسابقه مچ اندازی از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان (کمک به بخش عمومی )  ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .