کمک و مساعدت به بهره برداران تاکسی خطی و مینی بوس های تحت نظارت

لایحه شماره 1612/402 مورخ 29/03/402  کمک و مساعدت به بهره برداران تاکسی خطی و مینی بوس های تحت نظارت جهت دریافت لاستیک یارانه ای به تعداد 57 دستگاه تاکسی و 35 دستگاه مینی بوس فعال در محور و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال برای خرید لاستیک یارانه ای برای هر دستگاه خودروی تحت نظارت که مجموع 920/000/000 ریال ، با توجه به عدم پیش بینی در تنظیم ردیف بودجه 1402 ، با فعال سازی و جایگزینی کد هزینه کرد 30003140001 ( پروژه پرداخت یارانه سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی تحت نظارت ) در بودجه 1402 به جای کد هزینه 303140 ( طرح کمک به سایر سیستم های حمل و نقل عمومی )  ، در جلسه مطرح و تصویب شد . طبق ضوابط اقدام گردد .