لایحه شماره 402/13062 مورخ 1402/08/22 پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  به بسیج حضرت سیدالشهداء اقبالیه جهت اجرای طرحهای فرهنگی و تربیتی با برگزاری کلاسهای تابستانی از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی )   . درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .

1402-08-28

کمک به بسیج حضرت سیدالشهداء اقبالیه جهت اجرای طرحهای فرهنگی و تربیتی با عنوان برگزاری کلاسهای تابستانی

لایحه شماره 402/13062 مورخ 1402/08/22 پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  به بسیج حضرت سیدالشهداء اقبالیه جهت اجرای طرحهای فرهنگی و تربیتی با برگزاری کلاسهای تابستانی از محل […]
1402-08-28

تسریع پروژه‌ی توسعه دفتر امام جمعه

لایحه شماره 402/12982 مورخ 1402/08/21 پروژه ای تحت عنوان توسعه دفتر امام جمعه با ردیف 6060202 بودجه سال جاری با اعتبار برآوردی 6/215/741/454 ریال تعریف و […]
1402-08-28

کمک به بسیج سیدالشهداء اقبالیه در راستای برنامه های فرهنگی تربیتی و تفریحی 

لایحه شماره 402/12887 مورخ 1402/08/20 کمک به بسیج سیدالشهداء اقبالیه در راستای برنامه های فرهنگی تربیتی و تفریحی  پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال از محل ردیف شماره […]
1402-08-28

آماده سازی زمین های انتهای خیابان چمران

لایحه شماره 402/12821 مورخ 1402/08/18 موضوع آماده سازی زمین های انتهای خیابان چمران با عنایت به عدم وجود سابقه توافق با مالکین زمین های خرد در […]
1402-08-10

مزایده تمدید قرارداد دکه های سطح  شهر

لایحه شماره 402/11673 مورخ 1402/07/29 با موضوع مزایده تمدید قرارداد دکه های سطح  شهر با نامه شماره 507/6/ش مورخ 1402/03/29 با توجه به درخواست متصدیان به […]
1402-07-30

کمک به هیات پرورش اندام شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11173 مورخ 1402/07/20 پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به هیات پرورش اندام شهر اقبالیه جهت برگزاری مسابقه مچ اندازی از محل ردیف شماره 150208 بودجه […]
1402-07-30

کمک به هیات والیبال شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11171 مورخ 1402/07/20 موضوع  پرداخت  مبلغ 70/000/000ریال به هیات والیبال شهر اقبالیه  جهت خرید توپ ، تور و ملزومات دیگر از محل ردیف شماره […]
1402-07-30

کمک به تیم فوتبال آسمان شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11172 مورخ 1402/07/20 موضوع  پرداخت  مبلغ 50/000/000 ریال به آقای سعید رستمی مدیریت تیم فوتبال آسمان شهر اقبالیه  از محل ردیف شماره 150208 بودجه […]
1402-07-30

تصویب مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران 

لایحه شماره 402/11211 مورخ 1402/07/20 موضوع  مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران  ، پیشنهاد تقسیط پرداخت بهای اراضی به صورت […]