اعضای دوره اول شورای شهر

بازه زمانی 1378-1382

آقای سید ناصرالدین خضری

آقای علی‌اکبر کریمی

آقای علی بختیاری

آقای نبی‌اله میرزایی

خانم فتانه احمدی