اعضای دوره دوم شورای شهر

بازه زمانی 1382-1386

آقای شعبان کرمی

آقای قربانعلی عزیزی

آقای رضا نوروزی

آقای یحیی رحیم‌لو

آقای نبی‌اله میرزایی