اعضای دوره سوم شورای شهر

بازه زمانی 1386-1392

آقای جلال جوادی

آقای یحیی رحیم‌لو

آقای خلیل نوروزی

آقای حبیب‌اله باقری

آقای نعمت‌اله بیگدلی

آقای جبار همتی