اعضای دوره چهارم شورای شهر

بازه زمانی 1392-1396

 

خانم فاطمه قدیانلو

خانم فاطمه حنیفی

آقای حسن‌علی نوروزی

آقای ایرج شهسواری

آقای نعمت‌اله بیگدلی

آقای خیراله بیگدلو

آقای جلال جوادی

آقای یحیی رحیم‌لو

آقای داوود ملایی