ملایی - علیان-رحیم لو

اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی

آقایان رضا رحیم‌لو، رضا علیان و داود ملایی

بیگدلو- رحیم لو- پرپینچی

اعضای کمیسیون برنامه، بودجه، عمرانی و شهری

آقایان خیراله بیگدلو، رضا رحیم‌لو و سیدعلی پرپینچی