آماده سازی زمین های انتهای خیابان چمران

لایحه شماره 402/12821 مورخ 1402/08/18 موضوع آماده سازی زمین های انتهای خیابان چمران با عنایت به عدم وجود سابقه توافق با مالکین زمین های خرد در منطقه مذکور گام نخست میبایست موضوع تملک این اراضی مرتفع و توافقات لازم با مالکین  صورت پذیرد ، با برآورد اولیه 13/690/578/385 ریال در جلسه مطرح و مقرر شد تا توافق اولیه با مالکین انجام شود و پس از توافق با مالکین شهرداری میتواند عملیات عمرانی مطابق طرح تفصیلی در محدوده مورد نظر را شروع نماید . درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .