آماده سازی زمین های عزیزی

لایحه شماره 8054/402 مورخ 28/05/1402 آماده سازی زمین های عزیزی مبلغ 10/000/000/000 ریال صورت وضعیت قطعی ارائه شده از محل قرارداد شماره 6368 مورخ 07/06/1400 شرکت پویا سازان کلبه راه حدودا مبلغ 16/000/000/000 ریال تتمه از ردیف 4010106 بودجه عمرانی سال 1402 پروژه ( ادامه آماده سازی معابر اراضی شمالی ( دیون ) ) ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .