اجاره عرصه دکه های سطح شهر

با توجه به لایحه شماره 11673,402 مورخ 29,07,1402 اصلاحیه مصوبه بند 4 صورتجلسه شماره 221 مورخ 04,08,1402 در جلسه مورخ 17,10,1402 این شورا با موضوع اجاره عرصه دکه های سطح شهر به این شرح تصمیم گیری گردید ، عرصه دکه های مذکور مطابق نظریه کارشناسی رسمی جدید برای سالهای 1402 ، 1403 و 1404 اضافه گردد و به مستاجرین قبلی دارای قرارداد اجاره داده شود ، مستاجرین حق واگذاری قرارداد مذکور را به اشخاص دیگر ندارند ، قرارداد اجاره مذکور منوط به تسویه حساب نقدی مطالبات شهری تا پایان سال 1402 می باشد و هر گونه جابجایی در سنوات گذشته منجر به لغو قرارداد اجاره خواهد شد ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .