اجرای بلوار سرباز

لایحه شماره 20018,402 مورخ 15,12,1402  موضوع اجرای بلوار سرباز با برآورد اولیه ای هزینه ای بالغ بر79615960376 ریال جهت واگذاری اجرا به پیمانکار واجدالشرایط از طریق مناقصه عمومی از محل ردیف شماره 4010104 بودجه سال 1403 تحت عنوان ( آماده سازی بلوار سرباز )   مقرر شد طبق طرح تفصیلی و نظر شورای ترافیک و نظر کمیته توافقات با مالکین اعمال گردد ، پس از بحث و بررسی درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .