اجرای پیاده روسازی قسمت شمالی بلوارامام خمینی ( ره )

لایحه شماره 20017,402 مورخ 15,12,1402  موضوع اجرای پیاده روسازی قسمت شمالی بلوارامام خمینی ( ره ) با برآورد اولیه ای هزینه ای بالغ بر   80410842342  ریال جهت واگذاری اجرا به پیمانکار واجدالشرایط از طریق مناقصه عمومی از محل ردیف شماره 4020301 بودجه سال 1403 تحت عنوان ( بازسازی بلوارامام خمینی ( ره )   ، پس از بحث و بررسی درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .