افتتاح حساب نزد صندوق امداد ولایت حضرت امام خمینی به درخواست مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر اقبالیه

لایحه شماره 15787,402 مورخ 09,10,1402  افتتاح حساب نزد صندوق امداد ولایت حضرت امام خمینی به درخواست مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر اقبالیه ، جابجایی و واریز مبلغ 0000000007 ریال  الی 10000000000 ریال از حساب جاری 0104525602001 نزد بانک ملی بنام شهرداری اقبالیه به حساب جاری 01107697499001 نزد بانک ملی صندوق امداد ولایت حصرت امام خمینی ( ره )  ، لازم به ذکر است این مبلغ پس از هم افزایی 100 % توسط صندوق امداد مطابق پرداختی مرحله  به شرح ذیل 100 % به بهره برداران پرداخت می گردد 1-مبلغ 9900000000 به 33 بهره بردارتاکسی خطی به هرنفرمبلغ 300000000 ریال ، 2-مبلغ 3000000000ریال به 10 بهره بردار تاکسی آژانس به هرنفر مبلغ30000000ریال ، 3-مبلغ 4800000000 ریال به 16 بهره بردار مینی بوس به هرنفر مبلغ 300000000 ریال ، 4-مبلغ 2600000000 ریال به 13 بهره بردار سرویس مدارس هر نفر 200000000 ریال   ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .