برگزاری مناقصه جهت اجرای اسکلت و سفت کاری سایت ساماندهی مشاغل مزاحم

لایحه شماره 18746,402 مورخ 26,11,1402  اجرای اسکلت و سفت کاری سایت ساماندهی مشاغل مزاحم و برآورد توسط مشاور مبلغ 116950989422  ریال ، واگذاری اجرا به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی از محل ردیف 2030101 بودجه سال 1403 تحت عنوان ( سایت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ) ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .