خریداری یکدستگاه خودروی پرس زباله 6 تن به همراه کلیه تجهیزات حمل زباله هاپردار قابل نصب روی شاسی

لایحه شماره 253,403 مورخ 15,01,1403  موضوع فرسودگی کامیون پرس و حمل زباله شهرداری و نظر به استفاده بهینه از شاسی خودروی مذکور جهت نصب جرثقیل این شهرداری در نظر دارد با فوریت یکدستگاه خودروی پرس زباله 6 تن به همراه کلیه تجهیزات حمل زباله هاپردار قابل نصب روی شاسی به قیمت برآورد    27000000000  ریال از محل اعتبارات ردیف 4021001 بودجه عمرانی سال جاری صورت انحصاری از شرکت بهمن دیزل خریداری نماید . در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .