خرید و حمل 25000 هزارتن مصالح آسفالت

لایحه شماره 1432,403 مورخ 05,02,1403  موضوع خرید و حمل 25000 هزارتن مصالح آسفالت با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر 75000000000 ریال ، واگذاری اجرا به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی از محل ردیف شماره 4020402 بودجه سال جاری تحت عنوان ( خرید مصالح آسفالت ) ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .