خرید یک دستگاه جرثقیل و کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها

1- لایحه شماره 8185/402 مورخ 29/05/402  موضوع خرید یک دستگاه جرثقیل تادانو و سبد جرثقیل به قیمت برآوردی مبلغ 59/950/000/000 ریال ( برابر پیش فاکتور پیوست )  از طریق مناقصه عمومی از محل اعتبارات ردیف 3030101 بودجه عمرانی سال جاری   ، در جلسه مطرح و تصویب شد . طبق ضوابط اقدام گردد .

2- لایحه شماره 7365/402 مورخ 15/05/402  موضوع پرداخت مبلغ 2/400/000/000 ریال برای نگهداری معتادین متجاهر برای سال 1402 از محل ردیف شماره 150205 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین ، سالمندان و بیماران روانی مزمن ) ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .