متحدالشکل نمودن فضای سبز و ایجاد زیبایی بصری فضای سبز

لایحه شماره 19022,402 مورخ 29,11,1402  متحدالشکل نمودن فضای سبز و ایجاد زیبایی بصری فضای سبز رفیوژ میانی به صورت تک درخت کاج ( گونه همیشه سبزکاج تهران ) با فواصل کاشت 8 متر و در رفیوژهای کناری تک درخت سرو ( گونه همیشه سبزسرو نقره ای کاشت 10 متر ) کاشته شود  ، لذا بدین منظور لازم است تمامی درختان غیر از سرو و کاج موجود در هر 3 لاین بلوار امام خمینی ( ره ) در صورت امکان در اولویت اول جابجا شده ( در صورت وجود فضای کافی جهت جابجایی و کوچک و جوان بودن درخت ) و در غیر این صورت درختان مزاحم طرح عمرانی که قابلیت جابجایی ندارد ، خطرساز و بیمار الزاماً قطع گردد ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد