مذاکرات با شرکت آبفای قزوین جهت آبرسانی به باغ عمران

– لایحه شماره 19005,402 مورخ 29,11,1402  شفاف سازی بند2جلسه شماره 247 مورخ 26,10,1402 ، پیرو پیگیری معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین براساس مطالبات عمومی و مالکین اراضی باغ عمران ، اداره کل راه و شهرسازی به میزان بیست میلیارد تومان در قالب قطعات جهت هزینه بابت آماده سازی اراضی مذکور ( ده میلیارد بابت آبرسانی و ده میلیارد بابت برق رسانی ) به شهرداری اقبالیه تحویل نموده است ، متعاقب آن این مرجع مبادرت به واگذاری قطعات مذکور از طریق مزایده عمومی نموده که به دلیل عدم وجود شرکت کننده در مزایده به فروش نرسیدن قطعات ، طی مذاکرات صورت گرفته با شرکت آبفا مقرر شده به میزان 10 میلیارد تومان در قالب زمین به خود شرکت آبفای قزوین جهت آبرسانی به باغ عمران واگذار نماید ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .