مساعدت مالی به تعدادی از مساجد سطح شهر

لایحه شماره 19628,402 مورخ 08,12,1402  مساعدت مالی به تعدادی از مساجد سطح شهر جهت انجام تعمیرات و ضرورت امر پیشنهاد می گردد به آن دسته از مساجدی که طی سال جاری موفق به اخذ کمک از شهرداری نگردیده اند مبلغ 300000000 ریال از ردیف 6010101 هزینه های عمرتنی تحت عنوان ( کمک به مساجد ) پرداخت و اعتبار مربوطه در اصلاحیه و متمم بودجه سال جاری پادار گردد ، پس از بحث و بررسی درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .