مساعدت مالی به مرکز خدمات بهزیستی + زندگی

ایحه شماره 421,403 مورخ 19,01,1403  موضوع مساعدت مالی به مرکز خدمات بهزیستی + زندگی با کد 1364 جهت برگزاری برنامه افطاری و اطعام مددجویان و نیازمندان تحت پوشش  ، پرداخت مبلغ 150000000ریال از محل ردیف 150205 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به مراکز غیر دولتی برای نگهداری معلولین ) ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .