مساعدت مالی جهت نصب قفسه اتاق بازی کودکان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اقبالیه

لایحه شماره 18635,402 مورخ 24,11,1402  موضوع مساعدت مالی جهت نصب قفسه اتاق بازی کودکان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اقبالیه ، پرداخت مبلغ140000000 ریال از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی ) ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .