موضوع برگزاری مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران

لایحه شماره 10745/402 مورخ 12/07/1402 موضوع برگزاری مزایده فروش 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی باغ عمران ، در کمیته تخصصی درآمد شهرداری   با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان شهرداری ، پیشنهاد ارزیابی مجدد قیمت اراضی جهت ترغیب مزایده گذاران جهت شرکت در این فرآیند بلامانع می باشد در ضمن شهرداری پس از قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری به شورای شهر ارسال گردد ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .