موضوع خرید چمن مصنوعی زمین فوتبال باغ عمران

لایحه شماره 10210/402 مورخ 01/07/1402 موضوع خرید چمن مصنوعی زمین فوتبال باغ عمران به صورت ترک تشریفات دلایل و مستندات مربوطه در این خصوص  ، 1-گروه تولیدی صنعتی یارا پویش ایرانیان به عنوان واحد نمونه کشوری منحصر به فرد و استاندارد می باشد 2-اسپاین تولید این شرکت دارای تاییدیه آزمایشگاهی در تمام مراحل بوده و تراکم و ضخامت بالا بیشترین ضمانت را در بین شرکت های تولید کننده دارد 3-با توجه به مصوبه شماره 225109 تاریخ 20/12/1401 هیئت وزیران در خصوص حمایت از تولید داخل خرید به صورت ترک تشریفات از شرکت های دانش بنیان منع قانونی ندارد 4-ضرورت اجرای پروژه 5-قیمت هر مترمربع خرید و اجرا چمن  مصنوعی 000/900 تومان می باشد ، که با خرید مستقیم از شرکت تولید کننده قیمت هرمترمربع 000/475 تومان تقلیل می یابد 6-هزینه این استعلام ترک تشریفات شامل خرید ، حمل ، اجرا ، ژئوتکستایل و pvc ، چسب ، گرانول ( 9 کیلوگرم در هر مترمربع ) و مش گذاری مبلغ به جهت 8100 مترمربع زمین فوتبال 000/400/082/4 تومان ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .