نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1403 – 1402 برای هر نفر دانش آموز

لایحه شماره 1787/402 مورخ 22/05/1402 به استناد کار گروه ماده 18 نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1403 – 1402 برای هر نفر دانش آموز خودروی سواری به تعداد صندلی ماهیانه 4/500/000 ریال و خودروی مینی بوس به تعداد هر نفر صندلی ماهیانه 3/250/000 ریال ، مبالغ فوق با احتساب هزینه های راننده ، پیمانکار ، بیمه تامین اجتماعی ، کار گروه ماده 18 و مالیات تعیین گردیده است ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .