نرخ کرایه سرویس مدارس جهت تردد از شهر اقبالیه به قزوین و بلعکس در سال تحصیلی 1403-1402

لایحه شماره 2364,402 مورخ 22,09,1402  نرخ کرایه سرویس مدارس جهت تردد از شهر اقبالیه به قزوین و بلعکس در سال تحصیلی 1403-1402 ، کرایه پیشنهادی سازمان برای سرویس با خودروی سواری به تعداد صندلی ماهیانه 12000000 ریال ، لازم بذکر است مبالغ فوق با احتساب هزینه های راننده ، پیمانکار ، بیمه تامین اجتماعی ، کارگروه ماده 18 و مالیات تعیین گردیده است ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .