واگذاری اجرای اصلاح و بازسازی جداول خیابانهای سطح شهر به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی

لایحه شماره 1191,403 مورخ 03,02,1403  موضوع اصلاح و بازسازی جداول خیابانهای سطح شهر با برآورد اولیه با هزینه ای بالغ بر   25286734827  ریال ، واگذاری اجرا به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی از محل ردیف شماره 4020201 بودجه سال جاری تحت عنوان ( بازسازی جداول ) ، درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .