واگذاری امورات امانی از قبیل ترمیم جداول ، انهار و تعمیر کفپوش و سایر فعالیتهای مستمر امانی واحد خدمات شهری در سطح شهر در قالب انعقاد قرارداد

لایحه شماره 20306,402 مورخ 19,12,1402  واگذاری امورات امانی از قبیل ترمیم جداول ، انهار و تعمیر کفپوش و سایر فعالیتهای مستمر امانی واحد خدمات شهری در سطح شهر در قالب انعقاد قرارداد پیمانکار 137 طی سال 1403 با برآورد اولیه به مبلغ   17132023393  ریال به پیمانکار واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی از محل ردیف شماره 2040103 بودجه سال 1403 تحت عنوان ( فوریتهای شهری سامانه 137 )   ، پس از بحث و بررسی درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .