پرداخت کمک هزینه اعزام به عتبات عالیات به کمیته امداد امام خمینی

لایحه شماره 402/10935 مورخ 1402/07/16 موضوع پرداخت مبلغ 250000000 ریال بابت اعزام ولینعمتان نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به زیارت عتبات عالیات از محل ردیف شماره 1150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی ) ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .