کمک به بسیج حضرت سیدالشهداء اقبالیه جهت اجرای طرحهای فرهنگی و تربیتی با عنوان برگزاری کلاسهای تابستانی

لایحه شماره 402/13062 مورخ 1402/08/22 پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  به بسیج حضرت سیدالشهداء اقبالیه جهت اجرای طرحهای فرهنگی و تربیتی با برگزاری کلاسهای تابستانی از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی )   . درجلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .