کمک به هیات والیبال شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11171 مورخ 1402/07/20 موضوع  پرداخت  مبلغ 70/000/000ریال به هیات والیبال شهر اقبالیه  جهت خرید توپ ، تور و ملزومات دیگر از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی ) ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .