کمک مالی به کلانتری 20 اقبالیه برای تکمیل ساختمان نیمه کاره کلانتری

لایحه شماره 8429/402 مورخ 01/06/402  کمک مالی به کلانتری 20 اقبالیه برای تکمیل ساختمان نیمه کاره کلانتری به مبلغ 1/484/180/000 ریال ، در صورت افزایش اعتبار ردیف 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی )  ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .