کمک به تیم فوتبال آسمان شهر اقبالیه

لایحه شماره 402/11172 مورخ 1402/07/20 موضوع  پرداخت  مبلغ 50/000/000 ریال به آقای سعید رستمی مدیریت تیم فوتبال آسمان شهر اقبالیه  از محل ردیف شماره 150208 بودجه سال جاری تحت عنوان ( کمک به بخش عمومی ) ، در جلسه مطرح و تصویب شد ، طبق ضوابط اقدام گردد .