دومین جلسه کمیته املاک شهرداری در خصوص بررسی و تفکیک اراضی شهر اقبالیه در سالن جلسات شهردارى برگزار شد.