گزارش تصویری از آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی خیابان شهید بهشتی کوچه عارف 22